Gedragscode

Gedragscode

In deze Gedragscode (Code of Conduct) worden de basisvereisten omschreven die betrekking hebben op de verantwoordelijkheden van KNF ten opzichte van zijn stakeholders en het milieu. KNF behoudt zich het recht voor om in redelijkheid de bepalingen van de Gedragscode te wijzigen als gevolg van veranderingen in het KNF nalevingsprotocol als geheel en de algehele bedrijfsvoering.

Toepassingsbereik

Deze Gedragscode is van toepassing op KNF en is daarom bindend met betrekking tot het gedrag van het voltallige personeel (directie, werknemers en externe medewerkers). KNF verwacht van onze partners dat zij ofwel onze hier geformuleerde Gedragscode onderschrijven ofwel een eigen code hanteren waarvan de bepalingen overeenkomen met of strenger zijn dan de normen gesteld in deze beleidslijnen en praktijken.

KNF-Leitbild

De KNF leidraad positioneert ons in de markt, geeft onze collectieve waarden weer en biedt een referentiepunt voor onze omgang met elkaar, met klanten en met zakenrelaties. Wij zijn gehouden het imago en de toekomst van KNF te veilig te stellen en te beschermen, en te voldoen aan de eisen van onze leidraad door de wet na te leven. De Gedragscode helpt ons daarbij. Gedragscode Versie 01, 10.2018.

Bedrijfsfilosofie

Wat wij gemeen hebben is de motivatie om te handelen in het belang van de gehele KNF groep.

Mensenrechten en wettelijke naleving

WIJ ondersteunen en respecteren de bescherming van mensenrechten (bijv. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) en zorgen ervoor dat wij door onze ondernemersactiviteiten niet medeplichtig worden aan schending van mensenrechten.

 

WIJ houden ons aan de wetten van het/de desbetreffende rechtssysteem/rechtssystemen, met inbegrip van geldende mededingingswetten in de landen waar wij zaken doen.

Verbod op corruptie en omkoping

WIJ dulden niet en werken niet mee aan enige vorm van openbare en/ of particuliere corruptie of omkoping, met inbegrip van onwettige betalingen of enig ander voordeel verleend aan enige overheidsfunctionaris of beleidsmaker met het doel besluitvorming te beïnvloeden en een ongepast of onwettig belang of voordeel voor KNF te verkrijgen.

Anti-witwasmaatregelen

WIJ dulden geen betrokkenheid van KNF of zijn werknemers bij enig geval van witwassen van geld afkomstig van illegale of criminele activiteiten.

 

WIJ leven alle geldende weten regelgeving met betrekking tot het witwassen van geld na.

Bescherming van bedrijfsinformatie

Alle bedrijfsinformatie met betrekking tot de business en de financiën van KNF, met inbegrip van informatie aangaande de uitvoering van zakelijke activiteiten van KNF en informatie ontvangen van derden zoals leveranciers, klanten en andere zakenpartners, mag niet worden onthuld aan enige persoon of entiteit, noch rechtstreeks noch indirect.

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens

WIJ beschermen de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van werknemers, klanten en andere personen of entiteiten waarmee wij zaken doen.

 

WIJ verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan en voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

 

WIJ delen geen persoonsgegevens met derden of instanties tenzij die bevoegd zijn de betreffende informatie te verkrijgen.

 

WIJ houden ons aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Bescherming van bedrijfseigendom

WIJ kunnen materialen of goederen ter beschikking stellen van werknemers of zakenpartners voor gebruik tijdens zakelijke activiteiten van KNF. Deze voorwerpen blijven eigendom van het bedrijf en moeten voorzichtig worden behandeld en onderhouden, en worden geretourneerd aan KNF zodra de taak waarvoor ze beschikbaar werden gesteld is beëindigd. Hetzelfde geldt voor eigendommen van derden toevertrouwd aan KNF.

Kwaliteitscontrole

WIJ ontwikkelen en vervaardigen of bieden hoogwaardige, veilige goederen en diensten.

 

WIJ houden ons aan alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot productveiligheid en kwaliteitscontrole.WIJ nemen kwaliteitsgerelateerde klachten van klanten serieus.

Bescherming van het milieu

WIJ handelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften op het gebied van milieubescherming.

 

WIJ beperken onze vervuiling van het milieu tot een minimum en zijn voortdurend bezig met het verbeteren van maatregelen ter bescherming van het milieu.

Exportbeperkingen

WIJ houden ons aan alle exportbeperkingen en -voorschriften.

 

WIJ dulden geen enkele vorm van ontduiking van deze voorschriften, noch maken wij ons daaraan zelf schuldig, en zullen geen zaken doen met partijen waarvan wij menen dat zij mogelijk dergelijke voorschriften proberen te ontduiken.

Belangenverstrengelingonze

Werknemers en zakenpartners zijn gehouden zaken te doen zonder potentiële of reële belangenconflicten.

 

WIJ behouden ons het recht voor externe zakelijke betrekkingen te toetsen om ons ervan te vergewissen dat ze niet interfereren of concurreren met de uitvoering van zakelijke activiteiten van KNF.

Geschenken en voordelen

WIJ dulden geen enkele vorm van schenking of begunstiging die kan worden beschouwd als uitgaand boven de normale handelspraktijken of beleefdheid, noch in het algemeen geschenken of voordelen die gegeven worden met de bedoeling een voorkeursbehandeling te krijgen bij het uitoefenen van enige activiteit verband houdend met de zakelijke bedrijvigheid van KNF.

 

WIJ dulden noch het ontvangen noch het aanbieden of verstrekken van dergelijke geschenken of voordelen.

Verbod op kinderarbeid

WIJ nemen niemand in dienst die jonger is dan de geldende wettelijke minimumleeftijd om aan het arbeidsproces te mogen deelnemen.

Respect voor de fundamentele mensenrechten van werknemers

WIJ bevorderen gelijke kansen voor en gelijkberechtiging van onze werknemers, ongeacht ras, geslacht, etnische afkomst, politieke of religieuze overtuiging, beperkingen, gezondheid, leeftijd of seksuele geaardheid.WIJ respecteren de persoonlijke waardigheid, privacy, mening en rechten van elk individu.WIJ weigeren iemand tegen zijn wil in dienst te nemen of werk te laten verrichten.

 

WIJ dulden geen onacceptabele behandeling van werknemers, zoals discriminatie, dwang, misbruik of uitbuiting, of seksuele intimidatie.

 

WIJ accepteren onder geen enkele voorwaarde gedrag – waaronder gebaren, taal en lichamelijk contact – dat seksueel getint, dwingend, bedreigend, intimiderend, vijandig, kwetsend of uitbuitend is.

 

WIJ bieden onze werknemers een billijke beloning en wij garanderen het geldende wettelijke minimumloon.

 

WIJ houden ons aan alle relevante weten regelgeving ten aanzien van werktijden.WIJ erkennen, voor zover dat wettelijk mogelijk is, het recht van werknemers op vrije vereniging en bevoordelen noch discrimineren leden van werknemersorganisaties of vakbonden.

Veiligheid en gezondheid van werknemers

WIJ stimuleren actief programma’s die zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor onze werknemers en het grote publiek.

 

WIJ maken gebruik van de beste redelijkerwijs toepasbare standaarden voor voorzorgmaatregelen ter beheersing van gevaren en ter voorkoming van ongevallen en beroepsziekten.

 

WIJ verzorgen trainingen om werknemers te onderrichten op het gebied van veiligheidskwesties in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke arbeidsveiligheidsvoorschriften.

Leveranciers en zakenpartners

WIJ stimuleren onze leveranciers en zakenpartners om de uitgangspunten en ethische normen van deze Gedragscode na te leven, ongeacht de lokale cultuur of problematische situaties.WIJ houden ons aan de non-discriminatiebeginselen in onze betrekkingen met onze leveranciers en zakenpartners.

Sociale media

WIJ gaan behoedzaam en verstandig om met mogelijke gevolgen van ons gebruik van sociale media.

 

WIJ maken duidelijk dat onze meningen en ideeën strikt persoonlijk zijn en dat ze mogelijk niet het bedrijfsstandpunt weergeven over het betreffende onderwerp als wij onszelf kenbaar maken als werknemer van KNF.

 

WIJ zien af van het gebruik van sociale media als daarop kwesties en onderwerpen worden besproken die betrekking hebben op vertrouwelijke en bedrijfsinformatie van KNF.

Melding van schendingen van de gedragscode

WIJ verwachten van al onze werknemers en zakenpartners dat zij geconstateerde of vermoedelijke schendingen van deze Gedragscode melden aan hun leidinggevende, aan een Compliance Officer of aan hun belangrijkste zakelijke contactpersoon bij KNF.

Gevolgen van schending van de gedragscode

Niet-naleving van de bepalingen van deze Gedragscode kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

De KNF Groep